Little ducks Project

What: Little ducks on the top of pond.

How: It's a polyester's casting of vagina model in above-lifesize (length cca 1m), polyester buoy inside. The grain is burnished and colored pink (flesh-tone) or yellow (connectivity with child-toy). All the thing is anchored on the botttom of the pond through the use of wire and ballast (stone). The instalation could be implementationed by the help of one person during one day.

Why: Ironické přenesení "pojmenování" ženského přirození na dětskou hračku do vody. Zároveň jakási inspirace symbolistními obrazy vodních žínek z 19. století - ovšem s důrazem na nadsazení erotického detailu. Počítá se s postupným obrůstáním řasami a postupným propojením s přírodou.

Competition for W. A. Mozart Memorial

Competition for Wolfgang Amadeus Mozart Memorial in Brno, Zelný trh square.

City project - Statues for Brno

co-author: Michal Šmeral

Competition for Jan Antonin Bata - Zlín 2006

Koncepce návrhu:
Návrh představuje stojící figuru Jana Antonína Bati, který po tragické nehodě svého bratra Tomáše v roce 1932 převzal vedení Zlínské firmy. Po válce a po návratu z exilu byl obviněn z kolaborace. Obvinění se ale nepodařilo prokázat, a tak byl odsouzen za to, že se veřejně nepřihlásil k zahraničnímu československému odboji, i pro další sporné viny. Nedoceněná a zcela jistě nepřehlédnutelná osobnost, která má pevné místo v historii města Zlín, ale i celé české republiky, doposud nemá u nás žádný významnější veřejný pomník. Mírně nadživotní socha je nahý akt muže na vrcholu sil, který ač připraven o majetek a postavení se nevzdával a pokračoval ve své práci, podnikatelském úsilí a rozvíjel dál systém, který před druhou světovou válkou se svým bratrem vytvořil.

Způsob provedení a popis použitých materiálů díla ve finální podobě:
Postava modelována v duchu autorova výtvarného výrazu. Forma provedena velmi realisticky, čistě, broušena až „zjednodušena“. Model 1:1 bude zhotoven v sádře nebo polyesteru – z důvodu dokonalého dotažení tvaru a povrchu. Obličej proveden v realistické formě, tvarově pevný s mírným „charakteristickým“ úsměvem a vybroušen. Ve finální podobě kladen důraz na určitý nadhled, či povznesení se portrétovaného. Postava – akt s jistým podílem „idealizace“, ale při ponechání charakteru portrétované postavy.
Figurální plastika bude na základě autorem vytvořeného modelu odlita do bronzu. Bronz se zelenou patinou (měděnkou – zajistí větší ochranu před povětrnostními vlivy). Figura ukotvena do základového betonového bloku ocelovými tyčemi, které budou vyvedeny až do těla figury – z důvodu statického ukotvení, bezpečnosti, ale i v rámci zabezpečení proti poškození a odcizení

Materiál sochy ve finální podobě:
bronz leštěný nebo patinovaný odlitý ze sádrového nebo polyesterového modelu, autor by doporučil vzhledem k prostředí zelenou patinu ve formě měděnky (viz. výše)

Doplňující připomínka a návrh autora:
V případě, že by se realizovala figura bratra Tomáše, bylo by vhodné zhotovit rovněž akt postavy, která by měla stát v určitém dialogu k této figuře. Autor je toho názoru, že toto dílo by bylo vhodné řešit jako celek, protože může být později problematické účelně, harmonicky a kompozičně sladit takto významné dílo. Rovněž autor připojuje poznámku, že celý zamýšlený podstavec se mu jeví jako předimenzovaný pro figuru zamýšlenou „pouze“ jako mírně nadživotní. Autorovým doporučením je buď zhotovit podstavec, který by byl více v interakci s okolím a náhodně procházejícími lidmi a především vhodnějšího měřítka, nebo podstavec vypustit zcela a umístit figuru 0(figury) do úrovně okolního terénu. V případě ponechání zamýšleného návrhu podstavce, by bylo vhodné doplnit základovou desku reliéfem – například miniaturní plastickou mapou dobového Zlína, resp. části, která byla realizovaná na základě myšlenek a plánů obou bratrů.
Jako další variantu návrhu na pomník, autor navrhuje zpodobení aktu J. A. Bati, ale tentokrát "obutého" do bot.

Ideový záměr:
Jan Antonín Baťa je zobrazen co-by nahá postava, resp. akt, kterým chce autor poukázat především na velkou nadčasovost portrétované osobnosti, podnikatele světového rozměru a svým způsobem i významného hospodářského reformátora, který předběhl svými myšlenkami svou dobu. Zároveň je zde naznačena symbolika - připraven o svůj majetek, dobrou pověst, ale nikoliv o důstojnost. Nyní jeho portrét bude stát proti 21. budově – někdejšího administrativního srdce firmy a dnes sídlo krajského úřadu – přenesené působnosti státu. Figura proto symbolicky podává ruku od srdce na znamení usmíření směrem k této budově a v druhé svírá svou odhodlanost, sílu nevzdávat se a zůstat svůj až do konce života.